U skladu sa Članom 56. Zakona o zaštiti potrošača
(Sl. glasnik RS br. 62/2014)

Izdaje se * Politika reklamacije - Obaveštenje o načinu i mestu reklamacije *

Veb sajt preko koga je roba kupljena je mesto koje je Centar 9402 odredio za prijem reklamacija. Odgovorno lice u Centru 9402 je lice za prijem reklamacija. Reklamacije se primaju u elektronskom obliku na email [email protected]

Centar 9402 prosleđuje reklamacioni zahtev prodavcu/proizvođaču čiji je proizvod/usluga predmet reklamacije. Obaveštava kupca na koju adresu da pošalje proizvod koji je predmet reklamacije. Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Prodavac čiji je proizvod predmet reklamacije je u obavezi da uzme reklamaciju u razmatranje i zavede u Knjigu evidencije primljenih reklamacija (u daljem tekstu: Knjiga reklamacija) i to samo one podneske potrošača kod kojih je istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač dostavio na uvid račun ili pružio drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.) iz kojeg se može utvrditi da je roba kupljena preko veb sajta (u daljem tekstu: dokaz o kupovini). 

Sa podneskom potrošača kod kojeg istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač ne dostavi na uvid dokaz o kupovini, Prodavac će postupati na sledeći način: 
- zavešće ga u Knjigu evidencije potencijalnih reklamacija, izdaće potrošaču pisanu potvrdu ili će elektronskim putem potvrditi prijem podneska u kojem će navesti i broj pod koji je zaveden njegov podnesak u Knjigu evidencije potencijalnih reklamacija; 
- pisana potvrda odnosno elektronska potvrda prijema podneska sadržavaće obavezno naznaku da podneta reklamacija nije uredna shodno stavu 3. člana 56. Zakona, jer potrošač nije dostavio dokaz o kupovini, i obaveštenje potrošaču da će ovakav njegov podnesak biti razmatran kao reklamacija počev od dana dostavljanja na uvid dokaza o kupovini te da će počev od tog dana početi teći svi rokovi vezani za postupak reklamacije; 
- robu koja je predmet reklamacije Prodavac neće preuzeti od potrošača, a ako mu je potrošač dostavi poštom ili na neki drugi način koji nije zavisio od volje Prodavca, pisana potvrda odnosno elektronska potvrda prijema podneska iz prve alineje ove podtačke sadžavaće obavezno i obaveštenje potrošaču da mu roba stoji na raspolaganju te primerenom roku do kojeg će Prodavac čuvati takvu robu. 

Kod reklamacije potrošača uz koju istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač dostavi na uvid dokaz o kupovini iz kojeg se može utvrditi da je od momenta prodaje do momenta podnošenja reklamacije proteklo više od dve godine, Prodavac će potvrditi potrošaču prijem reklamacije, zavesti je u Knjigu reklamacija, obavestiti potrošača o broju pod kojim je reklamacija zavedena u Knjizi reklamacija, odbiti je uz obrazloženje da je protekao Zakonom propisani rok za reklamaciju i o tome bez odlaganja obavestiti potrošača.

Za reklamaciju potrošača koja nije odbijena u skladu sa prethodnim, Prodavac će razmotriti da li je za odlučivanje o reklamaciji, zavisno od prirode reklamacije, neophodo fizičko prisustvo robe na koju potrošač izjavljuje reklamaciju te će, ako utvrdi da je fizičko prisustvo robe neophodno, a potrošač nije robu fizički dostavio Prodavcu, obavestiti potrošača da će se danom izjavljivanja reklamacije, u smislu rokova rešavanja po reklamaciji, smatrati onaj dan kada dostavi Prodavcu robu koja je predmet reklamacije i o tome sastaviti službenu belešku koju će potpisati Prodavac i potrošač.

Na uredno izjavljene reklamacije i reklamacije koje nisu bile uredne po nekom od razloga opisanih u prethodnom tekstu ovog poglavlja, pa ih je potrošač naknadno kompletirao da budu uredne, Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema uredne reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača sadržavaće odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Shodno Zakonu o zaštiti potrošača ovde možete pročitati
Pravo na odustajanje od Ugovora na daljinu i preuzeti Obrazac za odustajanje od ugovora na daljinu.